Estudiant, no deixis que trepitgin els teus drets!

 

Descarregar en PDF

Un dels problemes al qual ens enfrontem els estudiants a l'institut quan ens mobilitzem en defensa dels nostres drets i d'una educació pública i de qualitat, és la vulneració per part de les direccions d'alguns centres d'estudi dels nostres drets més fonamentals, impedint-nos, quan això ocorre, repartir fulls informatius, posar cartells anunciant diferents convocatòries, realitzar reunions i assemblees per poder discutir sobre mesures i polítiques que ens afecten directament, o exercir el nostre dret a vaga.

Per això, des del Sindicat d'Estudiants, hem volgut facilitar a tots els estudiants una guia ràpida que aclareixi quins són els nostres drets, podent així respondre a aquest tipus de situacions, que no busquen una altra cosa que mantenir-nos callats.

La pròpia Constitució reconeix en els seus articles 20 i 21 el dret a la “llibertat d'expressió” i el dret “de reunió”, i posteriorment a l'article 27, tractant sobre el dret a la “educació”, s'estableix que “els alumnes (al costat de pares i professors) intervindran en el control i gestió de tots els centres sostinguts per l'Administració amb fons públics, en els termes que la Llei estableixi”.

La concreció d'aquests drets, per als estudiants, queda regulat en les següents Lleis:

- Llei Orgànica 8/1985, del 3 de Juliol, Reguladora del Dret a l'Educació.

- Reial decret 1532/1986, d'11 de Juliol, per la qual es regulen les associacions d'alumnes.

- Reial decret 732/1995, del 5 de Maig, pel qual s'estableixen els drets i deures dels alumnes i les normes de convivència als centres.

Els drets dels alumnes han de ser respectats i fomentats

La Llei Orgànica 8/1985 reguladora del Dret a l'Educació, estableix al seu article 2 que l'activitat educativa tindrà “les següents finalitats”:

“b) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals, de la igualtat entre homes i dones i en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de convivència.”

“f) La preparació per participar activament en la vida social i cultural.”

Per tant l'administració i les direccions dels centres estan obligades a fomentar, o com a mínim a no entrebancar, aquests drets i llibertats fonamentals, facilitant si més no el seu exercici. Impedir o dificultar l'exercici dels nostres drets, posant moltes vegades constants traves burocràtiques per poder convocar una assemblea, vulnera evidentment l'esperit d'aquesta Llei. Les direccions dels centres haurien de facilitar i encoratjar l'exercici dels nostres drets, complint amb les finalitats a que s'ha d'orientar, segons la legislació, l'activitat educativa.

Llibertat d'expressió i informació. Podem repartir els nostres fulls!!

Article 26 del Reial decret 732/1995: “Els alumnes tenen dret a la llibertat d'expressió sense perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i el respecte que mereixen les institucions d'acord amb els principis i drets constitucionals.”

Article 25 del Reial decret 732/1995: “Els alumnes tenen dret a ser informats pels membres de la Junta de delegats i pels representants de les associacions d'alumnes tant de les qüestions pròpies del seu centre com de les quals afectin a altres centres docents i al sistema educatiu en general.

Els estudiants, per exercir aquest “dret a la llibertat d'expressió”, podem opinar, tant verbalment, com per escrit repartint un full amb les nostres opinions. L'únic límit que tenim és no insultar o fomentar accions il·legals. Quan se'ns impedeix repartir un pamflet o enganxar un cartell s'impedeix que exercim aquest dret.

Aquest dret resulta reforçat pel “dret a ser informats”, que com veiem més amunt recull explícitament el dret al fet que siguin també “els representants de les associacions d'alumnes” els qui puguin traslladar aquesta informació. Com tothom sap, el Sindicat d'Estudiants és una Confederació Estatal legalitzada des de fa 26 anys i reconeguda pel Ministeri d'Educació, impedir a un company del Sindicat d'Estudiants acudir als centres per informar als alumnes sobre, entre altres coses, qüestions que afectin “al sistema educatiu en general” o al present o futur de la joventut suposa una clara vulneració dels drets dels estudiants.

Dret a realitzar Assemblees

Article 8 de la Llei 8/1985: “Es garanteix als centres docents el dret de reunió dels professors, personal d'administració i de serveis, pares d'alumnes i alumnes, l'exercici dels quals es facilitarà d'acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats docents. A fi d'estimular l'exercici efectiu de la participació dels alumnes als centres educatius i facilitar el seu dret de reunió, els centres educatius establiran, en elaborar les seves normes d'organització i funcionament, les condicions en les quals els seus alumnes poden exercir aquest dret”

Article 28 del Reial decret 732/1995: “Els Directors dels centres garantiran l'exercici del dret de reunió dels alumnes dins de l'horari del centre [...] els òrgans competents dels centres facilitaran l'ús dels locals i la seva utilització per a l'exercici del dret de reunió.

La llei és clara sobre aquest tema: No només es té l'obligació de respectar el dret de reunió, sinó que s'ha de garantir, facilitar i estimular aquest dret fonamental. Garantir aquest exercici dins de l'horari del centre, suposa necessàriament el dret a realitzar les Assemblees abans que finalitzin les classes. Per tant no hem d'acceptar que se'ns concedeixin les Assemblees posteriorment a la finalització de l'horari lectiu, havent d'habilitar-se un espai durant la jornada escolar, o bé en l'esbarjo o bé durant alguna classe si fos possible. L'única condició per concedir-nos una Assemblea és que no afecti al normal desenvolupament de les activitats docents.

Dret a vaga

Article 8, paràgraf 2 de la Llei 8/1985: “En els termes que estableixin les Administracions educatives, les decisions col·lectives que adoptin els alumnes, a partir del tercer curs de l'educació secundària obligatòria, pel que fa a l'assistència a classe no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció, quan aquestes hagin estat resultat de l'exercici del dret de reunió i siguin comunicades prèviament a la direcció del centre.”

Article 13.1 del Reial decret 732/1995: “Els alumnes tenen dret a que el seu rendiment escolar sigui avaluat amb plena objectivitat.”

Quan es sanciona als alumnes per no assistir a classe, afectant a les seves notes, a més d'incomplir el primer dels preceptes, s'incompleix el segon, abandonant-se la “plena objectivitat” per una decisió arbitrària per motius polítics.

Pel que fa a l'edat per exercitar aquest dret de vaga, serà a partir del “tercer curs d'educació secundària obligatòria” (3er de l'E.S.O.), requerint-se únicament autorització paterna per als cursos inferiors.

El Tribunal Suprem avala el dret a vaga dels alumnes a partir de 3r de l'ESO sense necessitat de permís patern (PUNXA AQUÍ)

No poden demanar-nos les nostres dades personals per assistir a una Assemblea o secundar una Vaga

Article 16 del Reial decret 732/1995: “Els alumnes tenen dret a que es respecti la seva llibertat de consciència, les seves conviccions religioses, morals o ideològiques, així com la seva intimitat pel que fa a tals creences o conviccions.”

Les direccions dels centres d'estudi han de respectar la Llei

Article 10 del Reial decret 732/1995: “Tots els membres de la comunitat educativa estan obligats al respecte dels drets que s'estableixen en el present Reial decret.

Article 33 del Reial decret 732/1995: “Quan no es respectin els drets dels alumnes, o quan qualsevol membre de la comunitat educativa impedeixi l'efectiu exercici dels esmentats drets, l'òrgan competent del centre adoptarà les mesures que procedeixin conforme al que es disposa a la legislació vigent.”

Si al teu centre d'estudis es vulnera qualsevol d'aquests drets posa't en contacte amb nosaltres perquè t'ajudem a organitzar una resposta en defensa dels nostres drets més elementals.

Uneix-te a Lliures i Combatives

Periòdic de Lliures i Combatives

Castellà i Euskara

Enllaços


logoFFE


logoIR 215

Sindicalistas de Izquierda

Segueix-nos